môi trường tháng 10.2023 1môi trường tháng 10.2023 2